functieprofiel (team)leider bevers, welpen, scouts

Functieprofiel (team)leider Bevers, Welpen, Scouts

Kwalitatief goed Scoutingspel daagt meiden en jongens uit zich persoonlijk te ontwikkelen. Dát is waar de vrijwilligers binnen Scouting zich voor inzetten. Scouting helpt leiding bekwaam te worden in het organiseren van uitdagend Scoutingspel én Scouting helpt andere vrijwilligers bekwaam te worden leiding hierin te ondersteunen.

Profiel

Leidinggevenden vormen samen met jeugdleden de basis van de Vereniging Scouting Nederland. Leidingteams staan borg voor een leuk en uitdagend activiteitenprogramma waarmee de jeugdleden van hun speltak de kans krijgen zich te ontwikkelen. Elk team heeft een teamleider die een coördinerende rol binnen het team vervult en het team naar buiten toe vertegenwoordigt. De teamleider is samen met de groepsbegeleider eindverantwoordelijk voor het goed functioneren van het leidingteam.

Voorwaarden om de functie te kunnen vervullen

 • Je onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland.
 • Je onderschrijft de gedragscode van Scouting Nederland.
 • Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen of kunt deze overleggen.
 • Je bent als leider bevers/welpen minimaal 17 jaar, als teamleider bevers/welpen ben je minimaal 18 jaar.
 • Je bent als leider scouts minimaal 18 jaar, als teamleider scouts ben je minimaal 21 jaar.
 • Je bent bereid je voor deze functie in te zetten, je te kwalificeren en je te blijven ontwikkelen.
 • Je bent bereid tijdens de activiteiten Scoutingkleding te dragen: de Scoutfit. Hiermee drukken we onderlinge verbondenheid uit.

Kerntaken leider bevers, welpen, scouts

 • Verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van het Scoutingspel, op basis van de Scoutingmethode. Dit houdt in: het maken, voorbereiden, uitvoeren en evalueren van wekelijkse
  programma’s, weekendkamp(en) en/of het jaarlijkse zomerkamp voor de jeugdleden van jouw speltak.
 • Begeleiden en stimuleren van bevers, welpen of scouts in hun persoonlijke ontwikkeling, rekening houdend met de leeftijdsgroep van jouw speltak.
 • Uitvoeren van functiegebonden en organisatorische taken en activiteiten, zoals overleg binnen de groep en regio en werving van nieuwe teamleden.
 • Zich inzetten voor het verbeteren van het eigen functioneren en dat van het team.

Extra kerntaken teamleider bevers, welpen, scouts

De functie van teamleider omvat naast de taken en verantwoordelijkheden die voor alle leidinggevenden in het team gelden, een aantal aanvullende taken en verantwoordelijkheden. Bij de
taakverdeling in het team kan een aantal ‘teamleiderstaken’ gedelegeerd worden aan andere leidinggevenden, maar de teamleider blijft hier wel eindverantwoordelijk voor. De aanvullende kerntaken zijn:

 • Coördinerende en teamgerichte taken (zoals overzicht houden over de planning en taakverdeling en teamleden hierin begeleiden).
 • Kwaliteitsbewaking van het team en het activiteitenprogramma.
 • Het vertegenwoordigen van het team binnen en buiten de groep (zoals contacten met ouders en overleg in de groepsraad en op regioniveau).

Indicatie tijdsbesteding

Circa 5 à 6 uur per week voor wekelijkse opkomsten, voorbereiding en periodiek overleg. Daarnaast vraagt deelname aan (weekend)kampen, groepsactiviteiten en eventuele regionale en/of landelijke activiteiten tijd.

Benodigde competenties

Om je kerntaken als leider of teamleider goed uit te kunnen voeren, dien over je over een flinke hoeveelheid specifieke competenties (kennis, houding en vaardigheden) te beschikken. Deze specifieke
competenties noemen we functiegebonden competenties en staan beschreven op de kwalificatiekaart voor (team)leider bevers, welpen, scouts. Aan de hand van deze kwalificatiekaart en de bijbehorende toelichting, kun je samen met de praktijkbegeleider van je groep bekijken over welke competenties je beschikt en welke je nog verder kunt ontwikkelen.

Naast deze specifieke functiegebonden competenties, dien je als leider of teamleider ook nog te beschikken over een aantal algemene persoonsgebonden competenties, dat je voor meerdere functies kunt inzetten, zoals:

 • Uitdrukkingsvaardigheid (iets duidelijk en met goed taalgebruik kunnen uitleggen en beschrijven).
 • Functioneren in teamverband (zoals goed kunnen samenwerken).
 • Integriteit (betrouwbaar zijn en zich te houden aan gedragsregels).
 • Ontwikkelingsgerichtheid (gericht zijn op de ontwikkeling van jeugdleden, het leidingteam en jezelf).
 • Ondernemend handelen (actief verantwoordelijkheid nemen voor het goed functioneren van de speltak).
 • Veilig werken (een veilige activiteitenomgeving creëren en je bewust zijn van mogelijke risico’s).

Als teamleider dien je daarnaast ook nog vaardig te zijn op de volgende gebieden:

 • Besluitvaardigheid (in overleg met het leidingteam verantwoordelijkheid nemen voor planning en afspraken en knopen kunnen doorhakken).
 • Initiatief en stimuleren (initiatief nemen en teamleden stimuleren dingen aan te pakken).
 • Doelgericht samenwerken (doelen van de speltak realiseren en goede onderlinge samenwerking stimuleren).
 • Coachen en begeleiden (bewaken en stimuleren van een goede bezetting en ontwikkeling van het team).

Met behulp van de competentieroos kun je zien welke persoonsgebonden competenties er nog meer zijn en op welk niveau jij deze hebt ontwikkeld. De kwalificatiekaart met functiegebonden competenties en de competentieroos met algemene persoonsgebonden competenties zijn te vinden op www.scouting.nl/scoutingacademy

Ontwikkeling competenties en kwalificatie als leider of teamleider

Beschik je nog niet over alle benodigde competenties, dan kan Scouting Academy je helpen je hierin verder te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door het oefenen in je eigen of een andere groep, het volgen van een training, zelfstudie, e-learning of door het vragen van feedback aan je eigen teamleden of de praktijkbegeleider van je groep. De praktijkbegeleider helpt je om hierin voor jou de beste keuzes te maken. Wanneer je kunt aantonen dat je over al de competenties van de kwalificatiekaart beschikt, kun je met behulp van je praktijkbegeleider een officiële kwalificatie als leider of teamleider aanvragen.

Teamprofiel

Als leider of teamleider maak je deel uit van een leidingteam. Samen met het leidingteam ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van het activiteitenprogramma en een veilige, uitdagende en leerzame speelomgeving. In het teamprofiel kun je nalezen aan welke minimale kwaliteitseisen een leidingteam moet voldoen, maar ook wat de wenselijke situatie is.

Introductieperiode

Tijdens de introductieperiode maak je kennis met de leden van de speltak, het leidingteam, de praktijkbegeleider en de groepsbegeleider van je groep. Daarbij ontdek je ook wat er vanuit de groep precies van je verwacht wordt als leider of teamleider, want elke groep heeft zo zijn eigen werkwijze en gewoonten. Na de introductieperiode kun je officieel worden benoemd/geïnstalleerd en ingeschreven als leider of teamleider.

Enthousiast geworden?

Neem dan snel contact met ons op!